aleš bednařík

Mgr. Aleš Bednařík​

Psychológ, rečník, spisovateľ a happytarián.

Psychológ – vediem školenia zamerané na rozvoj komunikačných, manažérskych a obchodníckych zručností. Psychológiu využívam vo všetkých oblastiach svojej praxe – či už pri práci so skupinami alebo pri individuálnych konzultáciách.
Rečník – robím prezenčné prednášky aj webináre na rôznorodé témy – riešenie konfliktov, zvládanie špecifických a emocionálne náročných rozhovorov, vzťahy, zdroje šťastia a podobne. Som častým hosťom v rádiách, televíziách, novinách aj podcastoch.
Spisovateľ – píšem knihy a praktické príručky na témy, ktorým sa venujem.
Happytarián – venujem sa aj témam psychológie šťastia a negatívnemu vplyvu digitálnych technológií na psychické zdravie a vzťahy.
Som konateľ firmy happytarián, s.r.o. (predtým B-Form, s.r.o.).

prednášky a webináre aleš bednařík

PRAX PREHĽAD STRUČNE

Vyštudoval som psychológiu na FFUK Bratislava a absolvoval dlhodobý psychoterapeutický tréning (Person Centered Approach, certifikovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou) a viacero ďalších tréningov v riešení konfliktov, mediácie, koučingu, lektorských, facilitačných a koučingových zručnostiach.

Mám viac ako 25-ročné skúsenosti. Robím školenia pre veľmi rôznorodé skupiny – od manažérov firiem, riadiacich pracovníkov neziskoviek, cez študentov, lekárov, pedagogických pracovníkov všetkých stupňov školstva, kňazov, až po nákupcov a predajcov služieb a produktov, či špecialistov v IT alebo bankovníctve. Prehľad referencií tu.

Prvých 9 rokov mojej kariéry lektora som pracoval pre občianske združenie PDCS – Centrum prevencie a riešenia konfliktov, a firmu ARK, Prvá mediačná spoločnosť. Od roku 2004 som na voľnej nohe.

Na školeniach sa zameriavam najmä na rozvoj praktických zručností, simulovanie reálnych situácií a neformálnu atmosféru pri učení, ktorá umožňuje účastníkom efektívne učenie pre prax.

Publikujem texty, knihy, manuály, metodické príručky na rôzne témy – riešenie konfliktov, efektívne učenie, tréning a rozvoj kompetencií, facilitovanie, komunikačné zručnosti, pozitívne emócie a podobne. Viac o publikáciách tu.

Od roku 2015 sa intenzívne venujem Pozitívnej psychológii, čiže psychológii šťastia, alebo tzv. happytariánstvu, ktoré viedlo aj k aktuálnej zmene názvu mojej firmy a značke, ktorá charakterizuje, že k všetkým témam pristupujem aj s ohľadom na duševné zdravie a žitie dobrého života.

 

MOJE POSLANIE

Moje poslanie sa premieta do práce so skupinami. Mám skúsenosti s prácou ľudí z firemného, neziskového aj štátneho sektoru. Banky, výrobné spoločnosti, mediálne spoločnosti, školy, nemocnice a ďalšie organizácie využívajú moje služby pri zlepšovaní fungovania tímov a najmä profesionálnej komunikácie s klientmi.

Rozvíjam, skvalitňujem a profesionalizujem komunikačné zručnosti a ľudský prístup. Všade, kde potrebujete jednať s inými ľuďmi, profesionálne aj ľudsky. Riadiť ich, predať služby alebo produkt, vyjednávať, učiť, presviedčať alebo zvládať emocionálne náročnú komunikáciu.

Školeniami podporujem:

 • ĽAHŠIE dosahovanie pracovných aj osobných cieľov,
 • LEPŠIE vzťahy aj výkony,
 • RADOSTNEJŠIE a ZMYSLUPLNEJŠIE prežívanie práce a života celkovo,
 • ÚSPEŠNEJŠIE jednanie v tímoch aj s klientmi. 

Moje poslanie: ABY VAŠI ĽUDIA BOLI VO FORME.

To sa darí vtedy:

 • keď ľudia vnímajú zmysel svojej práce a majú z nej aj uspokojenie,
 • keď sú v psychickej aj fyzickej kondícii,
 • keď majú zručnosti zvládať štandardné aj záťažové situácie vznikajúce pri jednaní s ľuďmi,
 • keď zamestnanci vidia, že dokážu prinášať uspokojenie a radosť aj ich klientom v každodennom kontakte.

Školenia, tréningy, workshopy a teambuildingy spájajú tréning komunikačných techník s rozvojom ľudského prístupu v komunikácii.

Školenia prepájajú vedomostné učenie s prehlbovaním dôležitého uvedomenia – že kvalitná ľudská komunikácia prináša do práce, vzťahov a života radosť a zmysluplnosť.

PRÍSTUP NA ŠKOLENIACH

Učenie a profesionálny rozvoj je zábavná a príjemná činnosť, preto robím školenia tak, aby sme spojili užitočné s príjemným, zábavu s učením, rast s nadšením.

Všetky aktivity realizujem podľa potrieb zadávateľov a účastníkov. Viem sa flexibilne prispôsobovať a zároveň sa držať cieľa aj dohodnutej témy. Používam široké spektrum metód, ktoré robia učenie zaujímavým a efektívnym.

Diskusie, nácvik zručností, individuálne či skupinové koučovanie, video-tréning, nácvikové hry, simulácie, hranie rolí, tímové súťaživé a spolupracujúce aktivity in-door alebo out-door (podľa potreby alebo požiadaviek zadávateľa).

Pracujem interaktívne

Riadim učenie tak, aby hlavnú aktivitu vykonávali učiaci sa – vtedy je učenie zaujímavé, spojené s praxou a realitou učiacich sa. Teória má zmysel, ak je jasne prepojiteľná s aktuálnou alebo budúcou praxou učiacich sa.

Som profesionál vlastným tréningom, celoživotným vzdelávaním sa aj praxou. Zároveň som neformálny a účastníci tréningov sú mojimi partnermi v učení. 

Táto kombinácia umožňuje učiacim otvoriť sa učeniu a v bezpečnej atmosfére pracovať na svojich silných stránkach a získať podporu v tých slabých.

PRÍNCÍPY MOJEJ PRÁCE

školenia

PASIA

Pasia je vášeň, radosť a užívanie si činnosti.

Veci, ktoré v živote robíme, udalosti, ktoré prežívame, je dobré robiť a užívať si ich s pasiou. Vášeň prináša radosť a nadšenie, ktoré potom dokážeme preniesť aj na iných.

Svoju prácu robím s pasiou a preto nadšenie, optimizmus a nádej, že sa veci dajú pohnúť k lepšiemu prinášam aj do učenia a práce so skupinami.

 

školenia aleš bednařík

KUMŠT

Pracovať s ľuďmi je umenie.

Citlivo vnímam a načúvam, čo ľudia potrebujú, čo ich zaujíma a čomu sa chcú venovať. Viem zladiť rôznorodých ľudí, aby sa spoločne venovali veciam, ktoré im dávajú zmysel. Prepájanie vecí, ktoré sú pre ľudí nové, poučné a zábavné s tým, čo už zažili a poznajú – je môj štýl učenia.

Učenie je zábava, poznávať nové je príťažlivé, učiť sa, čo potrebujeme je zmysluplné. Toto všetko prepájať je umenie – kumšt.

A robiť kumšt je pasia.

FORTIEĽ

Fortieľ je zručnosť a majstrovstvo.

Učenie je nekonečný proces vylepšovania toho, čo už vieme. Robiť svoju prácu s fortieľom znamená, že rozumieme tomu, čo robíme a neustále sa učíme ďalšie veci. Takýto prístup k účastníkom mojich školení podporuje ich pozitívne nastavenie k učeniu sa nových vecí.

Fortieľ v mojej lektorskej práci sa prejavuje tak, že jednoduchou rečou a plynulým spôsobom prepájam moje praktické aj teoretické znalosti z preberanej témy s poznaním aj skúsenosťou účastníkov. Tak posilňujem motiváciu učiacich sa a efektívne prepájam nové so známym.

Prepájam praktické a teoretické, minulé skúsenosti s novými znalosťami, osobné zážitky so všeobecnými princípmi.

CHOCHMES

Zdravý rozum a praktický prístup v učení.

Cieľom učenia sociálnych zručností je dosiahnuť konštruktívny prístup a adekvátne správanie sa v každodenných aj náročných situáciách – a to je chochmes. Vedieť zladiť vnútorné prežívanie s vonkajšími okolnosťami. Vedieť sa sa vhodne prejavovať a správať medzi ľuďmi.

Chochmes znamená aj vtip, dôvtip – a učenie s mojimi skupinami je zábava a spoločné hľadanie ako zvládať komunikáciu a konflikty s ostatnými pri riadení, učení detí, obchodovaní, komunikácii s pacientmi, študentmi, zákazníkmi, podriadenými alebo nadriadenými.

školenia aleš bednařík

ĽUDSKÁ NÁTURA

Prirodzenosť človeka ovplyvňuje ako sa správame.

Poznaním seba, uvedomovaním si svojho prežívania, vnímaním vlastných presvedčení a vzorcov správania – ich dokážeme lepšie a adaptívnejšie regulovať.

Z výskumov v rôznych vedných odboroch (psychológia, behaviorálna ekonómia, sociológia, neurológia), dnes vieme oveľa viac ako kedykoľvek predtým aká je ľudská prirodzenosť. V čom sme racionálni a v čom iracionálni, prečo robíme prekvapivé chyby, načo slúžia emócie, prečo klameme, čo nás motivuje a iné zaujímavé veci o ľudskom prežívaní a správaní.

Hlbšie porozumenie ľudskej náture vedie k väčšej tolerancii a veľkorysosti k sebe aj k ostatným. Porozumenie ľudskej prirodzenosti však takisto pomáha pri ovládaní seba aj ovplyvňovania reakcií druhých – vieme tak lepšie nereagovať, prispôsobiť sa a aj sa konštruktívne presadiť. Vďaka školeniam a tréningu vieme efektívnejšie riešiť situácie tak, ako je potrebné a nie ako nás nutkajú prirodzené impulzy.

Moje školenia sú plné informácií o výskumoch mozgu, ľudského správania, emócií, príkladov experimentov a sú prepojené s tým, ako tieto poznatky využiť v každodennej praxi, pri zmene správania a nastavenia praktických a užitočných návykov.

SLUŽBY

Všetky témy, s ktorými pracujeme sú zamerané na medziľudskú interakciu. Učíme ako využiť naše vnútorné postoje a presvedčenia spolu so správaním – teda verbálny aj neverbálny prejav tak, aby sme komunikačne zdarne zvládli situáciu a zachovali aj korektný vzťah s druhou osobou.

Komunikácia nie je mechanická technológia aj keď má svoje princípy, postupy, techniky a triky. Vychádzam z poznatkov psychológie, neurológie a ďalších vied, ktoré sa venujú porozumeniu prežívania a správania človeka.

Nižšie je zoznam okruhov, ktoré štandardne poskytujem. Na konci je aj zoznam tém, ktoré som v priebehu rokov trénoval a vytvoril som podľa požiadaviek klienta. Uvádzam ich preto, aby som vás povzbudil v tom, že viem prispôsobiť moje školenia aj témy vašim potrebám.

Poskytujem pestré služby – rôzne formáty školení aj rôzne témy.

Tréningy – sociálne a komunikačné kompetencie, manažérske kompetencie, obchodnícke kompetencie, tréningy na špecifické kompetencie.

Prednášky a webináre – od 30 minút až po trojhodinové prednášky na dohodnuté témy.

Akadémie – dlhodobejšie tréningové moduly, systematické vzdelávanie pracovníkov.

V prípade záujmu o ktorúkoľvek službu píšte mi alebo volajte na uvedené kontakty.

Rád robím prednášky a webináre. Naživo aj online ponúkam úderné myšlienky, s jasnými posolstvami, štruktúrované a graficky pestré slidy, ktorými sprevádzam prednášky na nasledujúce témy. Všetky som robil niekoľkokrát, takže sú overené.

Prednášky a webináre trvajú podľa dohody aj tematického zamerania od 60 – 120 minút.

Diskutovať, dávať otázky priamo či cez chat aplikáce je súčasť dobrej prednášky.

Zoom, Microsoft Teams, Webex, a ďalšie aplikácie podľa voľby a zvykov objednávateľa.

Viac nájdete na stránke Psychológia šťastia.

Sociálne a komunikačné kompetencie

 • Komunikačné zručnosti manažéra
 • Asertivita, sebapresadenie sa na pracovisku
 • Prezentačné zručnosti manažérov a obchodníkov
 • Riešenie konfliktov, mediácia, facilitácia


Manažérske kompetencie

 • Vedenie ľudí, leadership – situačné vedenie
 • Koučingové zručnosti
 • Rozvoj a vedenie tímu (indoor)
 • Vedenie porád, workshopov, mítingov – facilitácia, moderácia
 • Osobnostné vlastnosti manažéra – sebapoznanie
 • Hodnotiaco-motivačné rozhovory, motivácia pracovníkov
 • Riadenie a presadzovanie zmeny
 • Time manažment – manažment času
 • Stres manažment – zvládanie záťažových situácií


Obchodnícke kompetencie

 • Predajné zručnosti
 • Vedenie obchodných jednaní
 • Vyjednávacie zručnosti – kooperatívne a silové taktiky vyjednávania
 • Telefonické zručnosti
 • Zvládanie námietok a záťažových situácií v obchode


Tréningy na špecifické kompetencie

Niektoré neštandardné témy, ktoré som s úspechom trénoval tiež:

 • Ako reagovať na rodičov, ktorí odmietajú očkovať svoje dieťa, 
 • Ako presvedčiť klienta, aby so mnou jednal, keď ma spočiatku odmieta, 
 • Ako vymáhať telefonicky splácanie pôžičky, 
 • Ako informovať pacienta, že má zlú diagnózu.

Návrat hore