Služby

Všetky témy, s ktorými pracujeme sú zamerané na medziľudskú interakciu. Učíme ako využiť naše vnútorné postoje a presvedčenia spolu so správaním – teda verbálny aj neverbálny prejav tak, aby sme komunikačne zdarne zvládli situáciu a zachovali aj korektný vzťah s druhou osobou.

Komunikácia nie je mechanická technológia aj keď má svoje princípy, postupy, techniky a triky. Vychádzame z poznatkov psychológie, neurológie a ďalších vied, ktoré sa venujú porozumeniu prežívania a správania človeka.

Nižšie je zoznam okruhov, ktoré štandardne poskytujeme. Na konci je aj zoznam tém, ktoré sme v priebehu rokov trénovali a sú neštandardné. Uvádzame ich preto, aby sme vás povzbudili v tom, že vieme prispôsobiť naše tréningy aj témy vašim potrebám.

SLUŽBY

Poskytujeme pestré služby – rôzne formáty aj rôzne témy.

Tréningy – sociálne a komunikačné kompetencie, manažérske kompetencie, obchodnícke kompetencie, tréningy na špecifické kompetencie.

Prednášky – od 20 minút až po dvojhodinové prednášky na dohodnuté témy.

Akadémie – dlhodobejšie tréningové moduly, systematické vzdelávanie pracovníkov.

Teambuildingy – outdoorové kurzy pre tímy.

Koučingy – individuálne rozvojové programy pre manažérov a obchodníkov vedené externým koučom.

Facilitácia a moderovanie workshopov, porád, stretnutí, strategického plánovania.

Poradenstvo a konzultácie – pri tvorbe rozvojových a tréningových programov, pri supervízii a rozvoji interných trénerov.


Náš prístup

Učenie a profesionálny rozvoj je zábavná a príjemná činnosť, preto naše služby poskytujeme tak, aby sme spojili užitočné s príjemným, zábavu s učením, rast s nadšením.

Všetky aktivity realizujeme podľa potrieb zadávateľov a účastníkov. Vieme sa flexibilne prispôsobovať, držať sa cieľa aj dohodnutej témy. Používame široké spektrum metód, ktoré robia učenie zaujímavým a efektívnym.

Diskusie, nácvik zručností, individuálne či skupinové koučovanie, videotréning, nácvikové hry, simulácie, hranie rolí, tímové súťaživé či spolupracujúce aktivity in-door alebo out-door.

Pracujeme interaktívne. Riadime učenie tak, aby hlavnú aktivitu vykonávali učiaci sa – vtedy je učenie zaujímavé, spojené s praxou a realitou učiacich sa. Teória má zmysel, ak je jasne prepojiteľná s aktuálnou alebo budúcou praxou učiacich sa.

Sme zároveň profesionáli (vlastným tréningom, celoživotným vzdelávaním sa a praxou) a zároveň neformálni. Táto kombinácia umožňuje učiacim sa otvoriť sa učeniu a v bezpečnej atmosfére pracovať na svojich silných stránkach a získať podporu vo svojich silných stránkach.


V prípade záujmu o ktorúkoľvek službu alebo ak máte otázky, píšte nám.

Prednášky a weináre

Rád robím prednášky a webináre. Naživo aj online ponúkam úderné myšlienky, s jasnými posolstvami, štruktúrované a graficky pestré slidy, ktorými sprevádzam prednášky na nasledujúce témy. Všetky som robil niekoľkokrát, takže sú overené.

Prednášky a webináre trvajú podľa dohody aj tematického zamerania od 60 – 120 minút.

Diskutovať, dávať otázky cez slido, či priamo chat aplikáce je súčasť dobrej prednášky.

Zoom, Microsoft Teams, Webex, a ďalšie aplikácie podľa voľby a zvykov objednávateľa.

Viac nájdete na stránke Psychológia šťastia.

Školenia soft-skills alebo tréningy sa obvykle dohadujú podľa potrieb účastníkov alebo zadávateľa. Tu je však prehľad základných okruhov.

Tréningové okruhy


Sociálne a komunikačné kompetencie

 • Komunikačné zručnosti manažéra
 • Asertivita, sebapresadenie sa na pracovisku
 • Prezentačné zručnosti manažérov a obchodníkov
 • Riešenie konfliktov, mediácia

Manažérske kompetencie

 • Vedenie ľudí, leadership – situačné vedenie
 • Koučingové zručnosti
 • Rozvoj a vedenie tímu (indoor)
 • Vedenie porád, workshopov, mítingov – facilitácia, moderácia
 • Osobnostné vlastnosti manažéra – sebapoznanie
 • Hodnotiaco-motivačné rozhovory, motivácia pracovníkov
 • Riadenie a presadzovanie zmeny
 • Time manažment – manažment času
 • Stres manažment – zvládanie záťažových situácií

Obchodnícke kompetencie

 • Predajné zručnosti
 • Vedenie obchodných jednaní
 • Vyjednávacie zručnosti – kooperatívne a silové taktiky vyjednávania
 • Telefonické zručnosti
 • Zvládanie námietok a záťažových situácií v obchode

Tréningy na špecifické kompetencie

Niektoré neštandardné témy, ktoré sme s úspechom trénovali tiež:

 • Ako reagovať na rodičov, ktorí odmietajú očkovať svoje dieťa, 
 • Ako presvedčiť klienta, aby so mnou jednal, keď ma spočiatku odmieta, 
 • Ako vymáhať telefonicky splácanie pôžičky, 
 • Ako informovať pacienta, že má zlú diagnózu.
Návrat hore
Scroll to Top