Manažérske kompetencie

Vedenie ľudí, líderstvo, situačné vedenie

 • Riadia vaši manažéri svoj tím, oddelenie, skupinu ľudí?
 • Majú v tíme rôznorodých ľudí a je potrebné k nim pristupovať rôzne?
 • Preferujú vaši manažéri iba jeden riadiaci štýl a potrebovali by väčšiu flexibilitu?
 • Mohli by zmenou prístupu v riadení zväčšiť výkon svojich podriadených?
 • Mohli by vaši manažéri svojím prístupom zväčšiť samostatnosť a profesionalitu svojich podradených?
 • Mohli by zmenou štýlu vedenia viac motivovať svojich ľudí?
 • Chcete, aby jedným zo silných motivačných a rozvojových nástrojov vašich pracovníkov bol flexibilných štýl vedenia ľudí?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Vedenie ľudí, situačné vedenie.

Majte svojich lídrov vo forme.


Koučingové zručnosti

 • Riadia vaši manažéri skúsených a vzdelaných ľudí?
 • Potrebujú podriadení s vašim manažérom konzultovať svoje úlohy, problémy, projekty?
 • Chcete, aby každou ich konzultáciou s vaším manažérom-koučom rástli ich zručnosti, samostatnosť a výkon?
 • Potrebujete, aby sa vaši manažéri venovali svojim ľuďom tak, aby sa zväčšovala ich motivácia a profesionalita?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Koučing.

Majte svojich koučov vo forme.


Rozvoj a vedenie tímu

 • Máte tím a potrebujete, aby lepšie fungoval a podával väčšie výkony?
 • Chcete, aby členovia tímu lepšie poznali svoju pozíciu v tíme, svoje silné a slabé stránky?
 • Chcete, aby členovia tímu rozumeli tomu ako tím funguje a čo je potrebné urobiť pre to, aby tím dobre fungoval?
 • Chcete, aby členovia tímu viac spolupracovali a podávali lepšie výkony?
 • Chcete, aby vedúci tímu lepšie vychádzal zo svojím tímom?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Tvorba a rozvoj tímu (indoor).

Majte svoje tímy vo forme.


Vedenie porád, workshopov a tímov – facilitácia modereovanie

 • Vedú vaši manažéri porady, workshopy, pracovné a plánovacie mítingy?
 • Potrebujete, aby ich vedeli viesť efektívne – prebrali adekvátne množstvo informácií vo vhodnom čase?
 • Chcete, aby porady netrvali večnosť a vyriešili sa na nich všetky potrebné úlohy?
 • Chcete, aby sa na poradách diskutovalo k veci a nestrácal sa čas zbytočnými debatami a žabomyšími konfliktami?
 • Potrebujete, aby boli porady dobre pripravené a výstupy z porád jednoznačné?
 • Chcete, aby plánovacie mítingy mali jasnú štruktúru a vznikol na nich jasný postup činností a rozdelenie úloh?
 • Potrebujete, aby sa ľudia na mítingoch viac zapájali, konštruktívne vyjadrovali svoje názory, navrhovali riešenia a preberali za ne aj zodpovednosť?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Vedenie porád, workshopov a mítingov – facilitácia, moderovanie

Veďte porady vo forme.

Osobnostné vlastnosti lídra – sebapoznanie

 • Poznajú vaši manažéri svoje slabé a silné stránky? Chcete, aby o sebe vedeli viac a tak sa menili k lepšiemu?
 • Vedia vaši manažéri, ktoré ich osobnostné vlastnosti pozitívne ovplyvňujú ich štýl práce a výkon?
 • Vedia vaši manažéri, ktoré ich osobnostné vlastnosti negatívne ovplyvňujú ich štýl práce a výkon?
 • Potrebujete, aby vaši manažéri viac rozumeli sami sebe a vedeli kontrolovať svoje silné a slabé stránky?
 • Zíde sa vaším manažérom, aby lepšie rozumeli aké vlastnosti ich pracovníkov ovplyvňujú ich výkon a správanie na pracovisku?
 • Chcete mať manažérov, ktorí na sebe pracujú, rozvíjajú sa a tak prispievajú k lepším výkonom vo svojej firme?
 • Potrebujete, aby vaši manažéri vedeli, aké svoje osobnostné vlastnosti čo najefektívnejšie využiť?

 Vybrali ste si správny tréningový modul – Osobnostne vlastnosti manažéra.

Cíťte sa vo forme.


Ako viesť hodnotiaco-motivačné rozhovory, motivácia pracovníkov

 • Potrebujete, aby vaši manažéri vedeli efektívne viesť hodnotiaco-motivačné rozhovory?
 • Chcete, aby vedeli tieto rozhovory viesť tak, že budú svojich pracovníkov objektívnejšie a spravodlivejšie hodnotiť?
 • Chcete, aby prostredníctvom týchto rozhovorov motivovali svojich pracovníkov a zmysluplne ich rozvíjali k väčšej profesionalite a výkonom?
 • Potrebujete, aby vaši zamestnanci boli po hodnotiaco-motivačných rozhovoroch spokojní a videli zmysel týchto interview?
 • Záleží vám na tom, aby vaši manažéri vedeli prakticky používať rôznorodé motivačné a stimulačné nástroje?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Hodnotiaco-motivačné rozhovory, motivácia pracovníkov.

Motivujte k lepšej forme.


Riadenie a presadzovanie zmeny – change manažment

 • Robíte často rozhodnutia, ktoré menia systém práce, pracovné postupy, zavádzate novinky?
 • Ste firma, ktorá má „zmenu v náplni práce“?
 • Potrebujete, aby vaši manažéri presadzovali rozhodnutia a aby ich podriadení čo najpozitívnejšie prijímali?
 • Chcete, aby vaši manažéri mali nástroje na čo najefektívnejšiu prácu s tímom, s ktorým potrebujú zmenu zrealizovať?
 • Chcete, aby vaši manažéri vedeli zvládať odpor ich podriadených k zmene a aby ich vedeli do realizácie zmeny čo najefektívnejšie zapojiť?
 • Vyžaduje vaša práca manažérov, ktorí zmeny nielen riadia, ale aj vytvárajú?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Riadenie a presadzovanie zmeny.

Na zmenu vo forme.


Riadenie seba a času, manažment času

 • Bojujú vaši pracovníci s nedostatkom času?
 • Sú preťažení úlohami? Sú vyrušovaní od svojej hlavnej činnosti?
 • Sťažujú sa na nedostatok času?
 • Chcete, aby oni ovládali svoj čas a nie časový stres ich?
 • Potrebujete, aby si vedeli efektívnejšie usporiadať svoj pracovný čas?
 • Chcete, aby vo väčšej pohode zvládali pracovný nápor?
 • Chcete, aby si vedeli určiť priority úloh a zadelili si ich tak, aby stíhali všetky termíny?
 • Potrebujete, aby zvládali súčasný stav a boli schopní podávať stabilné, prípadne väčšie výkony?

Vybrali ste si správny tréningový modul – manažment času, time manažment.

Načas a vo forme.

Stres manažment – zvládanie stresu a záťažových situácií

 • Sú vaši pracovníci pod častým stresom?
 • Sú vystavení vaši pracovníci stresujúcim situáciám, konfliktom a náporom práce?
 • Potrebujete, aby vedeli takéto situácie konštruktívne zvládať?
 • Potrebujete, aby mali väčšiu odolnosť a zručnosti zvládať záťažové situácie?
 • Chcete, aby mali nástroje ako takýmto situáciám predchádzať?
 • Chcete, aby vedeli záťažovým situáciám čeliť, aby čo najmenej ohrozovali ich fyzické a duševné zdravie?
 • Potrebujete, aby pri rovnakej záťaži a porovnateľných stresoroch boli vaši pracovníci odolnejší?
 • Chcete, aby vedeli vaši pracovníci identifikovať zdroje stresu, prípadne niektoré z nich odstrániť?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Zvládanie stresu a záťažových situácií.

Na stres vo forme.


Na objednávku

 • Potrebujete niečo, čo ste nenašli v hore uvedenom zozname?
 • Potrebujete niečo, čo je mixom hore uvedených tém?
 • Chcete niečo, čo je špecifické len pre vás a potrebujete to našiť vašej firme na telo?
 • Máte vlastné predstavy, čo by ste chceli naučiť svojich ľudí a hľadáte niekoho, kto by to pre vás zrealizoval?

Napíšte nám cez formulár.

Ozveme sa vám telefonicky alebo mailom späť, aby sme mohli prejednať podrobnosti.

Pošlite nám správu

Návrat hore
Scroll to Top